ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στην 13η/2018  Συνεδρίαση στις 5/3/2018, αποφάσισε ότι για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 01/04/2018 και έπειτα, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων ισχύουν τα ακόλουθα. Εξαιρούνται τα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 01/04/2018 και έπειτα, αλλά τα παραστατικά των δαπανών τους (εισιτήρια, διαμονή κ.α.) έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν μέχρι τη διάθεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την 29/03/2018.

Α. Έγκριση μετακίνησης

  1. Για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να καταχωρούν στον ΕΛΚΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://apps.edeil.ntua.gr/public) αίτημα για την έγκριση της μετακίνησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση την 29/03/2018.

Στο αίτημα θα συμπληρώνονται τα στοιχεία της μετακίνησης (ονοματεπώνυμο ταξιδεύοντος, ημερομηνίες ταξιδιού, προορισμός κλπ), η εκτιμώμενη δαπάνη καθώς και τεκμηρίωση της συνάφειας του ταξιδιού σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου και του χρόνου υλοποίησής του (σκοπιμότητα δαπάνης) η οποία θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σαφής. Ενδεικτικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Συμμετοχή σε συνέδριο/σεμινάριο

Επισυνάπτεται το φύλλο ενημέρωσης του Συνεδρίου και συσχετίζεται η θεματική με το πλαίσιο του έργου, αν υπάρχει ανακοίνωση η οποία έχει ανακοινωθεί και περιλαμβάνεται στο συνέδριο επισυνάπτεται η περίληψη στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης καθώς και με ποιο πακέτο εργασίας, παραδοτέο σχετίζεται η ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανακοίνωση, αιτιολογείται η ανάγκη συμμετοχής – εκπαιδευτική/ενημερωτική και η συσχέτιση με πακέτο εργασίας.

Παράδειγμα 2: Συμμετοχή σε συνάντηση του έργου

Επισυνάπτεται η πρόσκληση του συντονιστή ή χρηματοδότη και γίνεται αναφορά στη πρόβλεψη που υπάρχει στη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου

Παράδειγμα 3: Συμμετοχή σε επιστημονική συνάντηση προώθησης ερευνητικών αποτελεσμάτων/δυνατοτήτων – συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης συγκρότησης νέας πρότασης

Επισυνάπτεται η πρόσκληση του επισπεύδοντος της συνάντησης και η συσχέτιση με τους σκοπούς του έργου στο οποίο το ταξίδι θα χρεωθεί (θα πρέπει το έργο να αναφέρεται στη προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων/δυνατοτήτων – που προέκυψαν για παράδειγμα από την συγκρότηση μιας νέας μετρητικής διάταξης ή ενός νέου λογισμικού).

  1. Με την καταχώρηση και την οριστικοποίηση του αιτήματος παράγεται από το σύστημα το αίτημα για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και το αίτημα έγκρισης μετακίνησης. Τα δύο αιτήματα εκτυπώνονται στην ίδια εκτύπωση, υπογράφονται και κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τα παραδείγματα) τα οποία θα είναι συνημμένα στο αίτημα έγκρισης μετακίνησης. Τα δύο αιτήματα παίρνουν ξεχωριστό αριθμό πρωτοκόλλου.

Τα δύο αιτήματα θα πρέπει  να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ τουλάχιστον δέκα (10)  ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού.

  1. Στη συνέχεια και μετά την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, θα αποστέλλεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα ενημερώνεται για την έγκριση του ταξιδιού.

Σημειώνεται ότι δαπάνες στο πλαίσιο ταξιδιών που δεν έχουν προεγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, δεν θα γίνονται αποδεκτές προς πληρωμή.

Β. Ημερήσια Αποζημίωση Ερευνητών με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ)

  1. Για την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α)    ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να καταθέτει στον ΕΛΚΕ  την «Εντολή Μετακίνησης και Ημερήσιας Αποζημίωσης» συγχρόνως με το αίτημα για την έγκριση της μετακίνησης και ανάληψης υποχρέωσης.

Β)    Τα αιτήματα θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ τουλάχιστον δέκα (10)  ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού.

  1. Σε εφαρμογή εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1014074 ΕΞ / 27-01-2017 στο οποίο διευκρινίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα – ερευνητές που εκδίδουν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών δεν δικαιούνται να δικαιολογήσουν μέρος της ημερήσιας αποζημίωσης με αντίστοιχα παραστατικά, ανακοινώνεται ότι εφεξής δεν θα γίνονται δεκτά παραστατικά εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.
  2. Η ημερήσια αποζημίωση θα λαμβάνεται από την ερευνητή με την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών για το σύνολο του ποσού που καθορίζεται από την οικεία Νομοθεσία ή από τις αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης και Ερευνών του ΕΛΚΕ κατά περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι και η ημερήσια αποζημίωση υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές εφόσον ο δικαιούχος έχει επιλέξει να υπάγεται στο παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. Οι εισφορές χρεώνονται στο έργο, αποδίδονται από τον ΕΛΚΕ και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

 

Οι παραπάνω διαδικασίες αφορούν σε ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 01/04/2018 και έπειτα.

Εξαιρούνται τα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 01/04/2018 και έπειτα αλλά τα παραστατικά των δαπανών τους (εισιτήρια, διαμονή κ.α.) έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν μέχρι την 29/03/2018 (ημερομηνία διάθεσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας).

 

 

Πληροφορίες:

κ. Γ. Αυγίας τηλ. 210-7724180 avgiasg@central.ntua.gr

κ. Κ. Γκάνης τηλ. 210-7724459   kgkanis@mail.ntua.gr