ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, σε συνέχεια της από 2/11/2017 ανακοίνωσής της αναφορικά με την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού ανά έργο για το έτος 2018, ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης και υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού και της αιτιολογικής έκθεσης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apps.edeil.ntua.gr/public.

Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού πρέπει να κατατεθεί για οποιοδήποτε  έργο αναμένεται να έχει οικονομική κίνηση εντός του 2018 (είτε εσόδων είτε εξόδων).

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την είσοδό του στο σύνδεσμο, θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Προϋπολογισμοί» στην αριστερή κολώνα και να συμπληρώσει το «Νέο Προϋπολογισμό». Με την επιλογή του ΚΑ του έργου για το οποίο θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα οικονομική εικόνα του έργου. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν:

  • Το ταμειακό υπόλοιπο του έργου (εκτίμηση ταμειακού υπολοίπου στις 31.12.2017),
  • Τα προβλεπόμενα έσοδα (τι αναμένεται να εισπραχθεί εντός του 2018)
  • Οι προβλεπόμενες δαπάνες ανά κονδύλι (Στο ερωτηματικό δίπλα σε κάθε κονδύλι, αναλύονται οι Κατηγορίες Δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό και οι επεξηγήσεις τους. Επισημαίνεται ότι στις Κατηγορίες Δαπανών για Προμήθειες, όταν ο προϋπολογισμός του έτους ξεπερνά τα 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ακόμα και για δαπάνη 1,00€, απαιτείται διαγωνισμός).

Τα Κονδύλια «Κράτηση Υπέρ ΕΜΠ, 10% σε όλα τα κονδύλια» και «ΦΠΑ» συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση διαφορετικού ποσοστού κράτησης (ενδεικτικά το συμβόλαιο με το χρηματοδότη ορίζει διαφορετικά, απόφαση ΕΔΕΙΛ κλπ) παρακαλούμε να απευθύνεστε στον κ. Γκάνη Κώστα, τηλ: 4459

Μετά τη συμπλήρωση του Προϋπολογισμού από τον ΕΥ, γίνεται «Καταχώρηση» και το αίτημα βρίσκεται σε κατάσταση «Αρχική Καταχώρηση» και μπορεί να υποστεί «Επεξεργασία» μέχρι την «Οριστικοποίησή» του. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπληρωθεί και η «Αιτιολογική Έκθεση». Ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα «Πρότυπο Αιτιολογικής Έκθεσης» που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα. Το «Πρότυπο Αιτιολογικής Έκθεσης» είναι προσυμπληρωμένο με τα «Κονδύλια» που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο έργο και μπορεί να το συμπληρώσει και να το επεξεργαστεί περαιτέρω ο ΕΥ, χωρίς να είναι δεσμευτικό.

 

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός, ο οποίος θα κατατεθεί επιδέχεται τροποποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αίτηση του Επιστημονικού Υπευθύνου και με έγκριση μόνο του ΕΛΚΕ και με την προϋπόθεση να υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια στον συνολικό Προϋπολογισμό του έργου. Η διαδικασία για την τροποποίηση του Συνολικού Προϋπολογισμού Έργου παραμένει η ισχύουσα.

Επισημαίνεται επίσης ότι για κάθε αιτούμενη δαπάνη θα πρέπει να υφίσταται διαθέσιμο υπόλοιπο στο Κονδύλι στον ετήσιο Προϋπολογισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται να προηγείται η αναγκαία τροποποίηση.

 

Πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα έχουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, καθώς και τα άτομα τα οποία διαθέτουν την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση από τους ΕΥ (η εξουσιοδότηση αφορά μόνο τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού για συγκεκριμένα έργα).

Ο «Πίνακας Ετήσιου Προϋπολογισμού Έργου» και η «Αιτιολογική Έκθεση» πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέχρι 30.11.2017.

 

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γκάνη Κώστα, τηλ: 4459, και στις κ.κ. Τσαουσίδου Δέσποινα, τηλ: 1943 και Βαβυλώνη Κατερίνα, τηλ: 1123.

 

Η παρούσα απαίτηση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός κάθε έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΔΕΙΛ, από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και στη συνέχεια να αποσταλεί και να εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας έως τις 31.12.2017, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Ειδικός Λογαριασμός και να κινηθούν οικονομικά τα έργα. Στην περίπτωση που κάποιο από τα τρέχοντα έργα δεν περιληφθεί στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει σε καμία δαπάνη μέσα στο 2018.