Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με αριθμ. πρωτ. 23620/10-11-2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Interreg – Europe με τίτλο «REMIX: Smart and Green Mining Regions of EU » με Κ.Α.68/1501 και Ε.Υ τον Καθ. Ι. Πασπαλιάρη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 25-10-2017.