Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας  με αριθμ. πρωτ. 16149/20-07-2017, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS » με τίτλο «SUSHIFISH-Αειφόρος παραγωγή υψηλής ποιότητας ιχθύων ιχθυοκαλλιέργειας με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας» με Κ.Α.68/1222 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον Καθ. Π. Ταούκη.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 31-08-2017.