Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με αριθμ. πρωτ. 1630/08-02-2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο « Horizontal Communication & Capitalization project for the innovation in Blue Growth at Mediterranean level (InnoBlueGrowth)»  Κ.Α.63/2153 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον Καθ.  Ι. Χατζηγεωργίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 01-03-2017.