ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015) για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες μετακινούμενων εσωτερικού και εξωτερικού στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα :

ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

1.      Μετακίνηση εκτός έδρας νοείται η μετακίνηση πέραν των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου.

2.      Στις μέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

3.      Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του.

4.      Επιτρέπεται η χρήση Ι.Χ. μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

5.      Η χιλιομετρική αποζημίωση, σε περίπτωση χρήσης Ι.Χ. μεταφορικού μέσου καθορίζεται σε 0,15€.

6.      Τα έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι

Ø μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με Ι.Χ. ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και

Ø μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.

Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

7.      Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης για τις μετακινήσεις εσωτερικού ανέρχεται:

Ø  μέχρι 80€ ανά διανυκτέρευση για τα μέλη ΔΕΠ,

Ø  μέχρι 60€ ανά διανυκτέρευση για λοιπούς μετακινούμενους.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των Δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

8.      Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης για τις μετακινήσεις εξωτερικού ανέρχεται:

Ø  μέχρι 200€ ανά διανυκτέρευση για τα μέλη ΔΕΠ,

Ø  μέχρι 160€ ανά διανυκτέρευση για λοιπούς μετακινούμενους.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 100€.

9.      Η ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού ορίζεται στο ποσό των 40€ ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

10.  Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των μετακινουμένων και την κατάταξη των χωρών:

Κατηγορία Χώρας Α

Κατηγορία Χώρας Β

Κατηγορία Χώρας Γ

Κατηγορία Ι μετακινούμενου

(Καθηγητές ΑΕΙ)

100€

80€

60€

Κατηγορία ΙΙ μετακινούμενου

(λοιποί μετακινούμενοι)

80€

60€

50€

11.              Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού και εξωτερικού για την ημέρα επιστροφής παρά μόνο αν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

12.              Ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις εκτός έδρας χωρίς διανυκτέρευση:

·                               από 50 χιλιόμετρα μέχρι 160 χιλιόμετρα, ορίζεται στο ποσό των 10€.

·      Από 160 χιλιόμετρα και πάνω ορίζεται στο ήμισυ της ημερησίας αποζημίωσης εσωτερικού, ήτοι 20€

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ. Εξαιρούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.

Η εφαρμογή της παρούσας άρχεται από την 01/01/2016 (αφορά την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης και όχι την ημερομηνία κατάθεσης των παραστατικών στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού).

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού επιφυλάσσεται για τυχόν επιπρόσθετες αλλαγές που δύναται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ

Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΜΠ