ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 99 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/08.12.2014):

«Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχείο θ’ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Νομικών Προσώπων για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύονται κατ’εξουσιοδότηση της παρ.7 του άρθρου 41 του ν.2413/1996 (Α’ 124) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. που συστήνονται κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4009/2011 και από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι.»

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4310/2014, τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, θα πρέπει υποχρεωτικά να το χρησιμοποιούν και για τις πληρωμές τους μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ, μόνο από ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (Κ.Α.63/…, 66/… και 62/…), και όχι για τις πληρωμές από ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και ΕΣΠΑ (Κ.Α.61/… και 68/…).

Για τα μέλη ΔΕΠ που έχουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών δεν ισχύουν τα οποιαδήποτε όρια έχουν τεθεί στο παρελθόν για το ύψος του ποσού της αμοιβής τους μέσω ΕΛΚΕ αλλά συνεχίζει να ισχύει το όριο των 1680 ωρών (διδακτικό, επιστημονικό, διοικητικό και ερευνητικό έργο) και οι ωριαίες αποζημιώσεις (hourly rates) για όσα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται στη συμπλήρωση και υποβολή timesheets.

Η κράτηση 15% στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδονται από τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, και πρέπει να αποδίδεται στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ το πολύ εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης, σύμφωνα με τον Ν.2530/97, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2817/2000, την Υπ. Απόφαση Φ35/10506/Β/13-02-2002, θα πραγματοποιείται απευθείας με την έκδοση του Εντάλματος Πληρωμής από τον Ειδικό Λογαριασμό.

Η εφαρμογή της παρούσας άρχεται την 01/07/2015 (ημερομηνία κατάθεσης αμοιβών στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού, όχι ημερομηνία υπογραφής/έναρξης της σύμβασης).

 

Με εκτίμηση,

Καθ. Σ.Α. Μαυράκος

Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ

Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΜΠ

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 19/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/08.12.2014):

 

Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή του Άρθρου 99 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/08.12.2014):

  • Αφορά μόνο τα ερευνητικά έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
  • Δεν αφορά την ημερήσια αποζημίωση ταξιδίων των μελών ΔΕΠ.

 

Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ που δεν εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, όταν καταθέτουν στην Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού τα απαραίτητα έγγραφα για την αμοιβή τους από ερευνητικά έργα (Εντολή για Έκδοση Εντάλματος και Σύμβαση Έργου), να καταθέτουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

 

Με εκτίμηση,

Καθ. Σ.Α. Μαυράκος

Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ

Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΜΠ