Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Detailed investigation and optimization of the operation and design of a smallscale hybrid BioTRIgeneration system powered by a supercritical ORC»  κωδικό 4988, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1203 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Σωτήριο Καρέλλα, της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 08-01-2015.