Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στους κλάδους παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τροφίμων», με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1321 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Μαρία Λοϊζίδου, της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 23-12-2014.