Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διερεύνηση Ιστορικών περιστατικών σεισμικών αστοχιών γεωτεχνικών συστημάτων – FORENSEIS» κωδικό 1880 κωδικό ΕΛΚΕ 68/1155  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γ. Γκαζέτα, της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 22-12-2014.