Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models – Πρωτοπόρες τεχνικές εντοπισμού υποθαλλάσιων διαρροών CO2 και δράσεις εντοπισμού που βασίζονται σε μοντέλα μετανάστευσης και υπερχείλισης δεξαμενής βραχώδους πυθμένα» κωδικό 13-FENCO-13-433, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1212 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Φραγκίσκο Κολίση, της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ΕΡΑ-ΝΕΤ» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 10-12-2014.