Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης Υποέργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ» κωδικό ΕΛΚΕ 68/1005, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Σταθά Δημοσθένη, της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», με κωδικό MIS 299947, και Ιδρυματικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Λάμπρου Ευαγγελία, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 08-12-2014