(95 ΕΔ 1964) ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

Ref.No: 61086700
Start date: 01.03.1996
End date: 31.03.1998
Approval date: 25.04.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top