ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛ- ΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ref.No: 63017001
Start date: 01.10.1993
End date: 31.03.1994
Approval date: 03.12.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 2.093,34 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top