ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ref.No: 61106700
Start date: 15.09.1998
End date: 15.04.1999
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 43.286,86 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top