ΠΡΟΔΙΚΟΣ:ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK BASED MAINTENANCE)

Ref.No: 61182000
Start date: 12.12.2006
End date: 31.12.2009
Approval date: 01.06.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΠΑΒΕΤ-2005, ALOUMAN AVEE
Budget: 47.600,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top