ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΜΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΙ

Ref.No: 65137102
Start date: 01.01.2004
End date: 31.05.2013
Approval date: 26.05.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top