ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ 2002 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ref.No: 65122900
Start date: 01.12.2002
End date: 30.11.2004
Approval date: 15.11.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top