ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ref.No: 61108100
Start date: 11.07.1998
End date: 31.10.2000
Approval date: 04.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 48.422,61 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top