ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Ref.No: 62138100
Start date: 07.03.2001
End date: 07.02.2005
Approval date: 22.03.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: Prof. PSYCHARIS
Email: ipsych@central.ntua.gr
Go to Top