ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ref.No: 62053400
Start date: 01.02.1993
End date: 01.06.1993
Approval date: 18.06.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VALKANAS
Go to Top