ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Ref.No: 61099800
Start date: 18.11.1997
End date: 17.05.2000
Approval date: 19.02.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 149.669,84 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top