ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ref.No: 61180400
Start date: 04.12.2006
End date: 30.06.2009
Approval date: 30.03.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΠΑΒΕΤ-2005, VIVLIOPOLEIO TIS "ESTIAS" I.D. KOLLAROU & SIAS AE
Budget: 32.606,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top