ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Ref.No: 65137300
Start date: 01.04.2004
End date: 31.12.2012
Approval date: 07.05.2004
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THE PROJECT CONCERNS THE IMPLEMENTATION OF VARIOUS ACTIVITIES OF THE SCHOOL OF MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING.
Go to Top