ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΜΕΤΡΑ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ref.No: 61107900
Start date: 15.02.1999
End date: 31.05.2000
Approval date: 04.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 242.406,46 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top