ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ)- COMMON ASSESSMENT FRAME WORK (CAF)-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ref.No: 61183100
Start date: 17.07.2007
End date: 16.07.2008
Approval date: 24.07.2007
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β' ΚΥΚΛΟΣ, G.G.E.T.
Budget: 88.520,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top