ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65128605
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 19.142,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top