ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65123900
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2008
Approval date: 15.11.2002
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 92.717,00 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top