ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SELF II)

Ref.No: 63062200
Start date: 01.02.1996
End date: 31.01.1998
Approval date: 02.05.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 133.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top