ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EXTERNE

Ref.No: 62211900
Start date: 03.07.2006
End date: 31.01.2009
Approval date: 07.07.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: DEI A.E.
Budget: 130.900,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIAKOULAKI
Email: diak@chemeng.ntua.gr
Go to Top