ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65116005
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2006
Approval date: 05.07.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 333.969,18 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top