ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/Κ ΠΡΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ

Ref.No: 61081600
Start date: 01.05.1996
End date: 30.04.1999
Approval date: 23.05.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,36 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top