ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ TOTAL

Ref.No: 63097300
Start date: 01.06.1998
End date: 30.09.1999
Approval date: 03.09.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: TOTAL SA
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top