ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ref.No: 62108300
Start date: 01.04.1998
End date: 30.11.1998
Approval date: 29.10.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: K.A.P.E.
Budget: 12.120,32 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: assim@chemeng.ntua.gr
Go to Top