ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Ref.No: 61080800
Start date: 01.09.1996
End date: 01.08.1998
Approval date: 03.09.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,36 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KAVVADAS
Email: kavvadas@central.ntua.gr
Go to Top