ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Ref.No: 65137003
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2009
Approval date: 19.11.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS TERZOGLOU
Go to Top