ΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΤΕΜΕΧΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ref.No: 62178100
Start date: 01.03.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 31.03.2004
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΕΠΑΝ, I.G.M.E.
Budget: 26.846,60 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS TSAKALAKIS
Email: kostsakg@metal.ntua.gr
Go to Top