ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ref.No: 63083500
Start date: 01.11.1997
End date: 28.02.2001
Approval date: 16.10.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: INCO-DC, E.O.K.
Budget: 120.000,00 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top