ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓ. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΜΠ

Ref.No: 61070600
Start date: 01.10.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 26.10.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 38.151,14 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top