ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61091500
Start date: 01.09.1996
End date: 31.08.1998
Approval date: 17.10.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 5.238,44 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top