ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΠΕΡ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕ

Ref.No: 65136702
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2017
Approval date: 07.05.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. BALTAS
Email: baltas@central.ntua.gr
Go to Top