ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ

Ref.No: 63047800
Start date: 29.11.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 04.11.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: COMMET, E.O.K.
Budget: 11.500,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS APOSTOLIDIS
Go to Top