ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Ref.No: 62179300
Start date: 11.12.2003
End date: 11.02.2005
Approval date: 07.05.2004
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: ΕΠΑΝ, INSTITOUTO ERGASIAS GSEE
Budget: 10.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top