ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ref.No: 62072200
Start date: 11.12.1993
End date: 11.12.1998
Approval date: 04.02.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top