ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΚΟΝΕΩΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ, ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Ref.No: 63052200
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1998
Approval date: 13.06.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 43.120,00 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL FOKITIS
Email: fokitis@central.ntua.gr
Go to Top