ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΕΝΩΝ ΠΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΔΕΙΤΚΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ref.No: 61057400
Start date: 01.11.1993
End date: 30.10.1994
Approval date: 14.01.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top