ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΕΡΛΙΤΗ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Ref.No: 61149600
Start date: 30.10.2003
End date: 31.12.2006
Approval date: 08.12.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, G.G.E.T.
Budget: 351.360,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top