ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΛΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62104900
Start date: 01.11.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: IGME
Budget: 46.955,25 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top