ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΔΙΚΟΥ ΦΛΥΣΧΗ

Ref.No: 62106300
Start date: 01.07.1998
End date: 30.08.1998
Approval date: 03.09.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: GEOMIHANIKI EPE
Budget: 3.710,30 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top