ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 67010000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 17.10.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: BRITE/EURAM, G.G.E.T.
Budget: 1.781,37 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top